.

Novinky

Hlavné úlohy

Hlavné úlohy mestskej organizácie SRZ Humenné pre rok 2009 .
Za účelom čo najefektívnejšieho zabezpečenia splnenia úloh vyplývajúcich zo "Zákona o rybárstve", Vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva a Stanov SRZ prijíma VČS tieto hlavné úlohy: Čítajte ďalej ( Kliknite na zobraziť celé )
---------------------------------

Hlavné úlohy mestskej organizácie SRZ v Humennom pre rok 2009.

Za účelom čo najefektívnejšieho zabezpečenia splnenia úloh vyplývajúcich zo "Zákona o rybárstve", Vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva a Stanov SRZ prijíma VČS tieto hlavné úlohy:


A./ Na úseku vnútroorganizačnom:

 1. V našej práci sa budeme predovšetkým riadiť zákonmi SR, stanovami SRZ, uznesením a týmito hlavnými úlohami.

 2. Pokračovať v získavaní pozemkov pod rybníkmi ich zakúpením a prípadne prenájmom.

 3. Dôsledne postupovať voči porušovateľom rybárskeho práva a tých, ktorí majú nedostatky v prehľadoch o úlovkoch, preškolíme na ich náklady..

 4. Pokračovať v riešení podielového vlastníctva na majetku k združenej prevádzkovej budove.

 5. Poistiť členov RS, členov lovebnej skupiny a majetok našej organizácie.

 6. Vyžadovať aby každý člen RS vykonal minimálne 30 kontrol.

 7. Pripraviť a zabezpečiť voľby v roku 2010.

Zabezpečuje a vyhodnocuje: výbor

B./ Na úseku hospodárskom:

1.) V súlade so zákonom o rybárstve č. 139/2002 Z. z. dbať o označenie nám pridelených revíroch a obnovovať ho.

2.) V zmysle zarybňovacieho plánu všetky revíry zarybníme kvalitnou násadou.

3.) Spracujeme sumarizáciu úlovkov v našich revíroch pre štatistické účely a urobíme potrebné rozbory o úlovkoch pre zarybňovací plán.

 1. Pokračovať v zhromažďovaní údajov do evidencie kapitálnych úlovkov.

 2. Pokračovať v monitorovaní znečisťovania revírov, neodborných zásahov do vodných tokov, úhynoch a po ich zisteniach vymáhať finančné odškodnenia.

 3. Brigádnickú aktivitu orientovať na starostlivosť o revíry a úpravu priestorov RD. 

 4. Celoročne vykonávať monitoring kormorána na našich revíroch.

Zabezpečuje a vyhodnocuje: Hl. hospodár


C./ Na úseku kultúrno – športovom:

1.) Naďalej venovať pozornosť vývesným skrinkám, v ktorých budeme obmieňať aktuálne materiály najmä z hospodárskou, športovou tematikou a informáciami pre členskú základňu.

2.) Zahájenie sezóny vykonáme na rybníku Slovenská Volová a Chlmec.

3.) Zabezpečíme preteky o "Podvihorlatský pohár" a „ Podvihorlatského jalca“, víťazov odmeníme vecnými cenami.

4.) V priebehu roku sa zúčastníme pretekov SRZ družstvami na pretekoch:

LRU - plavaná: II. liga, LRU – mucha II. Liga a divízia. Ostatné pohárové preteky a družstva zabezpečíme len pri získaní sponzorov.

5.) Zorganizujeme a zabezpečíme miestne preteky na Laborci.

6.) Zorganizujeme okresné kolo preteku o „Zlatý blyskáč“ v LRU – plavaná pre detí vo veku do 15 rokov.

7.) Odmeníme lovcov kapitálnych úlovkov podľa stanovených kritérií.

8.) Usporiadame pretek funkcionárov a rybárskej stráže.

9.) Prácu v jednotlivých odboroch športovej činnosti organizovať tak, aby bola zabezpečená priebežná príprava detí a mládeže až po seniorskú vekovú kategóriu.

10.) Zorganizujeme "Ples rybárov".

Kontroluje a vyhodnocuje: podpredseda


D./ Na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami:

1.) Finančné prostriedky budeme využívať po celý rok účelne a hospodárne podľa platných zákonov, predpisov, a organizačnej smernice organizácie.

2.) Každý štvrťrok predložíme kontrolnej komisií finančné doklady na kontrolu. O spôsobe čerpania a plnenia rozpočtu, bude pravidelne účtovník informovať na zasadnutiach výbor.

 1. Všetky záväzky voči RADE SRZ a iným subjektom vyrovnáme v stanovených termínoch.

 2. Mimoriadnu pozornosť pri inventarizácií budeme venovať evidencií všetkého majetku organizácie, v priebehu roka jeho stavu a jeho hospodárnemu využívaniu.

 3. Dôsledne budeme vyhodnocovať prácu členov, členov výboru, ktorých odmeníme pri významných výročiach.

Kontroluje a vyhodnocuje: predseda


E./ Na úseku práce s mládežou:

1.) Pre činnosť rybárskych krúžkov zabezpečíme vedúcich a poskytneme im materiálnu a metodickú pomoc.

2.) V rámci krúžku mladých rybárov pomôžeme zabezpečiť ich pobyt na jednej s vodných nádrž v tábore detí s získaných prostriedkov 2 % dane.

Kontroluje a vyhodnocuje: výbor
V Humennom dňa 29. marca 2009 Účastníci mestskej konferencieIng. Michal SLIVKA v. r.

Za účastníkov predseda návrhovej komisie:


Ing. Juraj PLATKO v. r.

Štefan GRAJCAR v. r.


Overovatelia:

Jozef MAŠLEJ v. r.

Ing. Ján KOCÁK v. r.

Forma pre tlač sťahujte TU

------------------------------------------------------------

Žádné komentáře
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.