.

Novinky

Papaláš pretek

Slovenský rybársky zväz Mestská organzácia v Humennom usporiada pretek tzv.:
Majstrovstvá Funkcionárov
Pretek sa uskutoční dňa 12.9.2009 na rieke Laborec Sidlisko III. v Humennom pri benzinovej pumpe na Sninu , kde sa tieto preteky každoročne konajú .

S L O V E N S K Ý   R Y B Á R S K Ý   Z V ä Z

M e s t s k á    o r g a n i z á c i a    v    H u m e n n o m

Pugačevova 1380/5   066 01 Humenné

 

 

   Dovoľujeme si Vás pozvať na preteky MsO SRZ Humenné tzv.:

 

„MAJSTROVSTVÁ FUNKCIONÁROV“

 

   Pretek sa uskutoční dňa 12. 9. 2009 ( v sobotu ) o 09,00 hod na rieke Laborec Sídlisko III. v Humenom pri benzínovej pumpe na SNINU, kde sa konajú pravidelne preteky.

Organizačný výbor:

1. Riaditeľ pretekov:  Ing. Štefan      BARANČÍK

2. Hlavný rozhodca           Eduard     BOLDI

  

   Program:

                        07,00 – 08,00 hod. prezentácia, losovanie a raňajky,

                        08,00 – 08,55 hod. príprava na trati,

                        08,55 – 09,00 hod. vnadenie

                        09,00 – 12,00 hod. pretek

po celú dobu občerstvenie na trati,

                        12,00 – 12,30 hod váženie

                        12,30 – 14,00 hod Obed a občerstvenie,

                        14, 00 hod Vyhodnotenie preteku.

                        Od 14,30 hod výmena skúsenosti a neviazaná beseda  

  

Technické pokyny:

 

Spôsob lovu: ( ľubovolným spôsobom ), bez návštevy sektoru suseda.

Trať: je prístupná až k mieste preteku motorovým vozidlom. Hĺbka vody 1,5 – 2 m s miernym prietokom, brehy regulované s udržiavaným trávnatým porastom a bez ďalších porastov.

Výskyt rýb: Vyskytujú sa všetky druhy bielych rýb, z ktorých hlavne zastúpenie majú belička, podustva, nosáľ, jalec, mrena vyskytuje sa kapor, pstruh a lipeň.

Hodnotenie: Cenami budú odmenení jednotlivci podľa CIPS bodov.

   Svoju účasť a počet potvrďte na telefónnom čísle 0908/646077 do 7. 9. 2009.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

Petrov zdar!

 

 

V Humennom 3. 8. 2009                                                            -------------------------------------------

                                                                                                          Ing. Štefan BARANĆÍK v. r.

                                                                                                                      predseda

Žádné komentáře
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.