.

Novinky

Platby v roku 2010

Prinášame Vám rozpis Platieb na rok 2010 viac už po kliknutí na zobraziť celé , alebo si môžete celý prehľadný dokument stiahnuť tu : Dokument
Dokument sa dá jednoducho otvoriť vo Worde .
Pozor Ďna 12.1.2009 bola uskutočnená Definitívna Oprava dokumentu !


Výbor SRZ Humenné      

Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Humenné

 ----------------------------------------------------- Humenné 9.11. 2009 --

Vážení priatelia rybárskeho športu !

 

  Dovoľujeme  si Vám  pripomenúť, že  najneskorší termín  odovzdania záznamu  o úlovkoch za rok 2009 (aj čistý) je 15. 1. 2010, ktoré sa potvrdí do členskej legitimácie. Ak záznam neodovzdáte v stanovenom termíne, nebude Vám vydané povolenie na lov rýb na rok 2010. 

Povolenia sa budú vydávať denne počas otváracích hodín v predajni Rybárskych potrieb na Gorkého ulici 12 od  15.12.2009, (ak nám budú dodané tlačiva z Rady SRZ) a platby sa budú realizovať poštovou poukážkou . Na    uvedenom mieste je možné požiadať aj o vydanie rybárskeho lístka. Pri prevzatí cenín je nutné mať pri sebe tieto doklady:

Členskú legitimáciu, platný rybársky lístok, občiansky preukaz, do 15. 1. 2010 aj starý

prehľad o úlovkoch!

Bez týchto dokladov Vám nebudú ceniny vydané.

 

1)  Členské na rok 2010:

deti  do 10 rokov ..............................................................*

0,-

Sk

0,-

deti od 10 do 14 rokov ....................................................*

0,-

Sk

0,-

mládež od 15 do 17 a študenti do 25 rokov......................

421,76

Sk

14,-

nad 18 rokov ….................................................................

602,52

Sk

20,-

Mimoriadna členská známka – Snem SRZ …...................

30,126

Sk

1,-

 * dolnú hranicu veku musí dieťa alebo mládežník dosiahnuť do 31.12. príslušného kalendárneho roka.     

  

Členský príspevok je povinný člen zaplatiť  najneskôr do 31. 3. 2010. V prípade nezaplatenia v termíne členstvo zaniká ! Opätovné obnovenie členstva je možné len po zaplatení zápisného.

2)  Zápisné

deti od 6 do 10 rokov .....................................................

100,92

Sk

3,35

deti od 10 do 14 rokov ...................................................

100,92

Sk

3,35

mládež od 15 do 17 …...................................................

301,26

Sk

10,-

nad 18 rokov ..................................................................

1000,18

Sk

33,20

      

Poplatok za neodpracovanú brigádu  /6 hod./

602,52

Sk

20,-

Poplatok za brigádu je povinný zaplatiť každý člen, ktorý neodpracoval v predošlom roku povinnú brigádu s výnimkou detí, žien, študentov, invalidov a dôchodcov nad 60 rokov. V prípade nezaplatenia poplatku za neodpracovanú brigádu nebude členovi vydaná členská známka a povolenie v danom roku. Informácie o konaní brigád v roku 2010 budú zverejňované vo vývesných skrinkách, na internetovej stránke a v predajni.

3)  Povolenky pre členov SRZ na rok 2010:

Ø  Vody kaprové 

/K/

 

Kaprové povolenie oprávňuje držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku maximálne 50ks kapra rybničného akejkoľvek hmotnosti, z toho 30 ks na VN organizácie.

Miestne povolenie detí 6 - 15 rokov ...............................

301,26

Sk

10,-

Miestne povolenie dospelí so zľavou ...........................**

813,40

Sk

27,-

Miestne povolenie dospelí .............................................

1295,41

Sk

43,-

Miestne povolenie ZŤPS – vozičkárov ...........................     

0,-

Sk

0,-

Miestne povolenie hosťovacie denné ............................

301,-

Sk

10,-

Miestne povolenie hosťovacie týždenné ........................

903,78

Sk

30,-

Hosťovacie detské /6-15 rokov/ denné ..........................

60,25

Sk

2,-

Hosťovacie detské /6-15 rokov/ týždenné .....................

150,63

Sk

5,-

Zväzové povolenie .........................................................

2108,82

Sk

70,-

Zväzové detské povolenie .............................................

602,52

Sk

20,-

Zväzové povol. sezónne na 1 revír (napr. VN Domaša)

1205,04

Sk

40,-

Zväzové povol. sezónne na 1 revír (VN Šírava) chyť a pusť

512,14

Sk

17,-

** možno vydať dôchodcom nad 60 rokov na starobnom dôchodku,  invalidnom dôchodku, mládeži od 15 do 18 rokov, študentom do 25 rokov a ženám. Všetci musia byť členmi  MsO SRZ Humenné.

Ø  Vody pstruhové

/P/

 

 

 

Miestne povolenie dospelí .............................................

451,89

Sk 

15,-

Miestne povolenie hosťovacie denné ............................

301,-

Sk 

10,-

Miestne povolenie hosťovacie týždenné (3 dni lovu) .....

542,26

Sk 

18,-

 

Ø  Vody lipňové

/L/

 

 

 

Miestne povolenie detí 6 - 15 rokov ...............................

512,14

Sk 

17,-

Miestne povolenie dospelí .............................................

1114,66

Sk 

37,-

Miestne povolenie hosťovacie denné ............................

210,88

Sk 

7,-

Miestne povolenie hosťovacie týždenné / 5 x lov /   ......

903,78

Sk 

30,-

Zväzové povolenie .........................................................

2108,82

Sk 

70,-

 

Ø  Iné poplatky

 

 

 

 

Rybárske poriadky *** .........................................................

30,126

Sk 

1,-

Zákon o rybárstve + vykonávacia vyhláška **** ..................

30,126

Sk 

1,-

Stanovy SRZ  **** ...............................................................

30,126

Sk 

1,-

*** Každý člen obdrží zdarma

 

**** Noví členovia zdarma

 

Povolenie pre cudzincov a občanov SR, ktorí nie sú členmi SRZ

Denné /K,P,L/ ..............................................................

512,14

Sk 

17,-

Týždenné /K/ ...............................................................

2108,82

Sk 

70,-

Týždenné /P/ (3 dni lovu) ............................................

1205,04

Sk 

40,-

Ročné  /K/ hosťovacie pre ZO (pre nečlenov SRZ )..........

5121,42

Sk 

170,-

Ročné zväzové  /K/ .... (pre nečlenov SRZ ).........................

8134,02

Sk 

270,-

 

Cena rybárskeho lístka

týždenný ..............................................................

45,18

Sk 

1,50

mesačný ...............................................................

90,37

Sk 

3,-

ročný ....................................................................

165,82

Sk 

6,50

trojročný  ..............................................................

497,07

Sk 

16,50

Od poplatku sú oslobodené osoby do 15 rokov.         

     

Chceme sa poďakovať všetkým členom, ktorí v roku 2009 poukázali 2 % daň našej organizácií.

 

       Petrov zdar !

 

 

Ing. Imrich Alezár v.r.                                                      Ing. Štefan Barančík v.r.

                         tajomník                                                                              predseda

 

 

 

Žádné komentáře
 

Ďakujeme za návštevu prídte zas.